ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. Algemeen

1.1 Onder ‘membership’ wordt verstaan de membership overeenkomst tussen Move2Balance Gym Amstelveen – Zuid B.V. (hierna te noemen ‘Move2Balance Gym Amstelveen‘) en een persoon voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het membership gaat in vanaf de datum van inschrijving. Na ondertekening van de membership overeenkomst bent u (hierna ‘member’) member van de Move2Balance Gym Amstelveen.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de Move2Balance Gym Amstelveen en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Move2Balance Gym Amstelveen en het member.

 

 1. Membership

2.1 Het membership is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.2 Move2Balance Gym Amstelveen behoudt zich het recht om niet iedereen toe te laten als member. Voor toelating wordt eerst een persoonlijke intake gehouden. Toekenning van het membership wordt via mail bevestigd.

2.3 Het membership geeft recht op gebruikmaking van de faciliteiten van de Move2Balance Gym Amstelveen zoals inbegrepen in het gekozen membership mits het hiervoor verschuldige abonnementsgeld tijdig is voldaan.

2.4 Trainen onder individuele begeleiding van een Body Control Coach (Personal Training, Duo Training, Small Group Training) is niet bij het membership inbegrepen.

2.5 Bij inschrijving is het member verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen.

2.6 Bij het inschrijven van een minderjarig persoon, dient een legitimatiebewijs van het minderjarige member getoond te worden alsmede het legitimatiebewijs van de ouder / verzorger van het minderjarige member. Van beide zal een copie gemaakt worden. De abonnementsgelden worden van de rekening van de ouder / verzorger geïncasseerd. De ouder / verzorger blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de aangegane overeenkomst.

2.7 Veranderingen in de persoonlijke situatie van een member (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct schriftelijk aan Move2Balance Gym Amstelveen te worden doorgegeven. Indien de Move2Balance Gym Amstelveen kosten moet maken om de gewijzigde gegevens te achterhalen, zullen deze kosten wordt doorbelast aan het member.

2.8 Na een membership voor één jaar wordt de overeenkomst automatisch omgezet naar een membership voor onbepaalde tijd. Bij een membership voor onbepaalde tijd hanteert de Move2Balance Gym Amstelveen een opzegtermijn van één kalendermaand.

2.9 Ingeval van ziekte of zwangerschap kan na overlegging van een doktersverklaring het membership in overleg met de directie tijdelijk worden opgeschort. Hiervoor kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.

2.10 Move2Balance heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Deze zullen nimmer van toepassing zijn op lopende memberships.

 

 1. Betalingsverplichting

3.1 Het abonnementsgeld voor het membership dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Indien een membership vóór de eerste dag van een nieuwe kalendermaand begint, wordt de eerste periode naar rato in rekening gebracht. Het overeengekomen inschrijfgeld dient tegelijk met de eerste betaling te worden voldaan.

3.2 De abonnementsgelden worden door Move2Balance Gym Amstelveen automatisch geïncasseerd of moeten per pin of contant bij vooruitbetaling worden voldaan.

3.3 Bij storneren van een incasso oftewel in gebreke zijn, kunnen additionele administratiekosten plus rente vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn in rekening worden gebracht.

3.4 Bij niet tijdige betaling is het member zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Alle voor de resterende duur van het membership verschuldigde termijnen worden opeisbaar en dienen binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het member aan de Move2Balance Gym Amstelveen te worden voldaan.

3.5 Het member kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van de Move2Balance Gym Amstelveen tot het moment dat de openstaande vordering is voldaan. Move2Balance Gym Amstelveen heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten zolang het member diens verplichtingen niet nakomt. Move2Balance Gym Amstelveen behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via automatische incasso.

3.6 Alle eventuele kosten waaronder de kosten van het incassobureau, deurwaarder en advocaat, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Move2Balance Gym Amstelveen worden gemaakt teneinde nakoming van de betalingsverplichting van het member te bewerkstelligen, zijn ten laste van het member.

 

 1. Opzegging of ontbinding membership

4.1 Opzegging dient schriftelijk te geschieden. In aansluiting op de opzegging zal Move2Balance Gym Amstelveen het member een ontvangstbevestiging verstrekken. De opzegging geldt vanaf de datum die in de ontvangstbevestiging wordt genoemd. Abonnementsgelden dienen voor het einde van het membership te zijn voldaan. Zolang aan deze voorwaarde niet is voldaan, blijft het membership van kracht en blijft derhalve het abonnementsgeld verschuldigd. Bij het in gebreke blijven van de betaling van de abonnementsgelden zijn de resterende termijnen direct opeisbaar en behoudt Move2Balance Gym Amstelveen zich het recht voor de vordering te deponeren bij een incassobureau. De gebruiksfaciliteiten vervallen tot het moment van voldoening van de vordering.

4.2 Move2Balance Gym Amstelveen mag het membership ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling en zonder restitutie van abonnementsgelden verschuldigd te zijn:

 • indien het member niet (tijdig) aan zijn / haar betalingsverplichtingen heeft voldaan;
 • indien het member de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en / of een bedrag storneert;
 • bij faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het member;
 • indien een member de toegang tot de Move2Balance Gym Amstelveen is geweigerd of ontzegd.

4.3 Bij ontbinding van het membership worden alle voor de resterende duur van het membership verschuldigde termijnen opeisbaar.

 

 1. Huisregels

5.1 Een member verklaart door ondertekening van de membership overeenkomst de huisregels van de Move2Balance Gym Amstelveen te respecteren en na te leven. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen desgewenst worden opgevraagd bij de receptie.

5.2 Move2Balance Gym Amstelveen is gerechtigd om te allen tijde identificatie van een member te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met een membership tag binnenkomt daadwerkelijk het desbetreffende member is.

5.3 Een les afspraak voor individuele begeleiding (Personal Training, Duo Training, Small Group Training) dient minimaal 24 uur van te voren schriftelijk te worden afgemeld. Indien dit niet tijdig wordt gemeld, dienen de verschuldigde kosten door het member te worden voldaan.

5.4 Bij diefstal of verdenking van diefstal doet Move2Balance Gym Amstelveen onverwijld aangifte bij de politie.

5.5 Move2Balance Gym Amstelveen behoudt zich het recht voor om een member de toegang te ontzeggen:

 • indien een member andere members of medewerkers overlast bezorgt;
 • indien hij / zij niet op correcte en verantwoorde manier met de materialen omgaat. Hieruit voortvloeiende schade zal op het member worden verhaald;
 • indien het member niet (tijdig) aan zijn / haar betalingsverplichtingen heeft voldaan;
 • bij aantoonbaar gebrek aan persoonlijke hygiëne;
 • indien hij / zij zich niet houdt aan de huisregels.

 

 1. Openingstijden

6.1 Move2Balance Gym Amstelveen behoudt zich het recht voor om de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

6.2 Move2Balance Gym Amstelveen is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties zonder restitutie van abonnementsgelden verschuldigd te zijn.

 

 1. Aansprakelijkheid

7.1 Move2Balance Gym Amstelveen is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal en schade zowel direct als indirect van respectievelijk van of aan goederen van members. Noch Move2Balance Gym Amstelveen, noch haar medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld indien iets dergelijks zich onverhoopt op haar grondgebied voordoet.

7.2 Het gebruik van de Move2Balance Gym Amstelveen faciliteiten geschiedt geheel voor eigen risico. Move2Balance Gym Amstelveen is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval van members in de Move2Balance Gym Amstelveen.

 

 1. Privacy

8.1 Move2Balance Gym Amstelveen verwerkt persoonsgegevens van haar members op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

8.2 De privacy verklaring is beschikbaar op de website www.Move2BalanceGym.nl.

 

 1. Slotbepalingen

9.1 Move2Balance Gym Amstelveen behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden, de privacy verklaring en haar tarieven te wijzigen. Move2Balance Gym Amstelveen zal haar members hier tijdig over informeren. Indien een member een voor hem / haar nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij / zij het membership beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient vóór de ingangsdatum van de wijziging door Move2Balance Gym Amstelveen te zijn ontvangen.

9.2 Op alle door Move2Balance Gym Amstelveen gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

9.3 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

9.4 Situaties waarin bovenstaande voorwaarden niet voorzien worden door de directie van de Move2Balance Gym Amstelveen beoordeeld en beslist.

 

You’ve got to move to get into balance!